aglomancha.com utiliza cookies para mejorar la experiencia de los usuarios, facilitando la navegación por nuestra web.

Para saber más sobre el uso que hacemos de las cookies, consulta nuestra Política sobre el uso de cookies. Leer más

Acepto
Russian (CIS)Română (România)French (Fr)Polish (Poland)Arabic (العربية الموحدة)Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

Aglomancha

Polityka bezpieczeństwai higieny pracy

AGLOMANCHA Firma Budowlana, S.A. realizuje różnego rodzajuprace budowlane, wśród których można wyróżnićprodukcję ciepłejmieszankiasfaltowej.Drogibez określonej kwalifikacji.Nawierzchinezmieszanek bitumicznych. Pasy lądowania.Produkcja masy betonowej.Mostyżelbetowe.Mosty z betonu sprężonego.Instalacje wonde i sanitarne.Rowyikanalizacje.Umocnienie brzegów  ikanalizacja rzek.Roboty hydraulicznebez określonej kwalifikacji. Sygnalizacja i oznakowania nawigacyjne. Ogrodnictwoisadzenie roślin.

Polityka profilaktykima za zadanie promowanielepszych warunkówpracy w celupodniesienia poziomubezpieczeństwa, zdrowiai dobrego stanupracowników.

Odpowiedzialność za zarządzanie w zapobieganiuzagrożeniom zawodowymspoczywa nacałej organizacji, przez cozobowiązanie dowłączeniazarządzania prewencyjnego do swojej działalności dotyczywszystkichpoziomów organizacyjnych.

Ciągłe doskonaleniewdziałaniach zapobiegawczychmożna osiągnąć jedyniepoprzezodpowiedniąinformację, konsultację iudział pracownikówwszystkich szczebli, w ramach wszystkichCentrów Pracyi Delegacji.

Dyrekcja AGLOMACHY Firmy Budowlanej, S.A., świadomaznaczenia, jakie ma zapewnienienie bezpieczeństwa iochrony zdrowia pracownikówiutrzymanie miejsc pracy, bogactwa i ciągłościSpółki,zakłada swojapolitykęprewencyjną wtaki sposób, aby zagwarantowaćnastępującecele:

1. Osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniając i promując ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących BHP i innych wymagań uznanych za odpowiednie przez Spółkę.
2. Opracować, wdrożyć i utrzymać model Zarządzania Prewencyjnego mający za zadanie ciągłapoprawę Warunków Pracy i zarządzania oraz wydajności w zapobieganiu Zagrożeniom podczas Pracy.
3. Integracja w/w systemu w zarządzanie AGLOMANCHY SA, w sposób, aby profilaktyka została włączona do wszystkich działań zachodzących w firmie, wszczególności tych,mających wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników.
4. Opracowanie, wdrożenie i aktualizację Planów Prewencyjnych odnośnie wszystkich naszych działań.
5. Zapewnienie uczestnictwa i informowania pracowników oraz przestrzeganie prawa wglądu do w/w planów, a takżeorganizacja zajęć i kursów szkoleniowych niezbędnych do rozwoju polityki prewencyjnej.
6. Monitorowanie stanu zdrowia pracowników poprzez stosowanie się do protokołów dotyczącychwykonywanych czynności i ryzyka z nimi związanego.
7. Integracja naszych dostawców, agentów i podwykonawców w nasz system poprawy warunków pracy.
8. Systematyczne kontrole, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, mające za zadanie potwierdzenia zgodności i skuteczności naszej polityki.
9. Dostarczanie Firmie zasobów ludzkich i materialnych w celu opracowania polityki prewencyjnej.
10. Cele określone w tej polityce są wyrazem zobowiązania, jakie zarząd firmy AGLOMANCHA S. A. ustanowił aby, w największym możliwym stopniu, zapobiec szkodom i pogorszeniu zdrowia pracowników spółki.

Niniejszy dokument zostałprzekazanywszystkimosobom pracującym wfirmie AGLOMANCHA, S.A.,lub dla niej. Oprócz tego, pozostaniedostępnykażdemu, ktozażyczy sobie wglądudo niego lub wystąpi z roszczeniem.

 

AGLOMANCHA POLSKA Spółka z o.o.

z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Flory 9 lok. 6, 00-586
Warszawa

Gonzalo Polonio Lunar
gpolonio@aglomancha.com
Mvl.: +48 516 487 724
Mvl.: +34 626 62 06 42

| © Aglomancha - Blvd. Alfonso X el Sabio 1, 1º - Cp 13001 - Ciudad Real - Hiszpania |